Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego Lampyostrzegawcze.pl

Treść niniejszego Regulaminu udostępniana jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego LampyOstrzegawcze.pl. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF np. Adobe Reader, program można pobrać z strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/ .

Sklep internetowy LampyOstrzegawcze.pl dostępny pod adresem elektronicznym http://www.lampyostrzegawcze.pl prowadzony jest przez firmę H.P. fonica sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną  do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098510.  

Adres prowadzenia działalności gospodarczej
H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2

Adres korespondencyjny:
H.P. fonica sp. z o.o.  01-157 Warszawa, ul. Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2
NIP
: 532-17-98-240
REGON
: 017354680

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:
H.P. fonica sp. z o.o.  01-157 Warszawa, ul. Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: sklep@lampyostrzegawcze.pl

Numer telefonu: 22 888-00-12


Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Sklep internetowy – sklep internetowy Lampyostrzegawcze.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym http://www.lampyostrzegawcze.pl.

Sprzedawca – Firma H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2, wpisaną  do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098510, NIP 532-17-98-240, REGON 017354680.
Adres poczty elektronicznej: sklep@lampyostrzegawcze.pl, numer telefonu 22 888-00-12.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ I
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę                    H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2 za pośrednictwem sklepu internetowego LampyOstrzegawcze.pl dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.lampyostrzegawcze.pl.

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

 1. Poprzez złożenie zamówienia poprzez stronę internetową
 2. Poprzez wysłanie maila z zamówieniem na adres mailowy sklepu sklep@lampyostrzegawcze.pl

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu w celu kontaktu z kurierem

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

 7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III
Sposoby płatności za Towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W punkcie odbioru istnieje również możliwość zapłacenia kartą płatniczą

W wybranych przypadkach HP fonica sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 1. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym HP fonica sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 2. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana jest przez PayU S.A. – krajową instytucję płatniczą z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 3. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez eCard S.A.. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

H.P. fonica sp. z o. o.
ul. Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2, 01-157 Warszawa
20 1750 0009 0000 0000 1026 4081

§ IV
Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy na ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.30. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 § V
Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Firma Kurierska DHL oraz Poczta Polska.
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ VI
Termin dostawy

1. W przypadku wybrania przewoźnika DHL lub DPD dostawa towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi
2. W przypadku wybrania przewoźnika POCZTA POLSKA PACZKA48 dostawa Towaru odbywa się w ciągu do 3 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi

§ VII
Koszty dostawy

1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

 1. Przesyłka kurierska DHL przedpłata – 20,91 zł brutto
 2. Przesyłka kurierska DHL pobranie – 23,99 zł brutto
 3. Przesyłka kurierska DPD przedpłata - 20,91 zł brutto
 4. Przesyłka kurierska DPD pobranie - 23,99 zł brutto
 5. Poczta Polska PACZKA48 przedpłata – 16,00 zł brutto
 6. Poczta Polska PACZKA48 pobranie – 20,00 zł brutto

 

TRANSPORT OD KWOTY 1230,00 zł brutto JEST DARMOWY

§ VIII
Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a. pisemnie na adres Sprzedawcy „H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2”

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@lampyostrzegawcze.pl

c. osobiście w siedzibie Sprzedawcy:  H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2

4. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko Konsumenta,

b. nazwę Towaru oraz datę zakupu,

c. datę wystąpienia wady,

d. opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

e. żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru,

    wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada

    jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy         H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  § IX
Gwarancja

1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy objęte są gwarancją.

2. Czas trwania gwarancji, jakim objęto Towar Sprzedawcy, znajduje się w opisie Towaru na stronie sklepu internetowego.

3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 
§ X
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

a. w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@lampyostrzegawcze.pl,

b. drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy  

    ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2,

 1. osobiście w siedzibie Sprzedawcy: H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy

 Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego LampyOstrzegawcze.pl. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w

     posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

  - polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie

     pierwszego z Towarów,

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się  za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym LampyOstrzegawcze.pl.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k. zawartej w drodze aukcji publicznej,

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ XI
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej –

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail:

porady@dlakonsumentow.pl


§ XII
Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę       z Konsumentem. 

§ XIII
Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b.  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

a. zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

b. zmiany sposobu i terminów zapłaty,

c. zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez H.P. fonica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Eustachego Tyszkiewicza 13 lok. U2 sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego LampyOstrzegawcze.pl pod adresem internetowym http://www.lampyostrzegawcze.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną. Adres mailowy sklepu  sklep@lampyostrzegawcze.pl. Telefon kontaktowy 22 888 00 12.

2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep internetowy LampyOstrzegawcze.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.lampyostrzegawcze.pl i świadczy drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym regulaminem - następujące usługi:

-  umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego

   LampyOstrzegawcze.pl  za pomocą koszyka zamówień,

-  umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe,

4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź,
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
- rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa,

- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików  PDF, np. Adobe AcrobatReader.

5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego LampyOstrzegawcze.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego LampyOstrzegawcze.pl

6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://www.lampyostrzegawcze.pl

7.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

8.Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy

9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi "newsletter" poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl